Bộ sưu tập giấy bạc in hình các nhà khoa học nổi tiếng

Xin gửi tặng các bạn bộ sưu tập các tờ tiền in hình các nhà khoa học nhân dịp năm mới sắp đến.

einstein1

Albert Einstein (1879 - 1955), 5 Israeli Lirot (1968)

(Tờ này không còn giá trị sử dụng)


sschrodinger1

Erwin Schrödinger, 1000 Austrian Schilling (1983)

(Tờ này không còn giá trị sử dụng)

bohr1

Niels Bohr, 500 Danish Kroner (2002)

(Tờ này vẫn đang lưu hành và được in tiếp tục)


rutherford1

Lord Ernest Rutherford, 100 New Zealand Dollars

(Tờ này vẫn đang lưu hành và tiếp tục được phát hành)

curies1

Marie and Pierre Curie, 500 French Francs (1998)

(Tờ này không còn giá trị sử dụng)

curie1

Marie Curie, 20000 old Polish Zloty (1989)

(Tờ này không còn giá trị sử dụng)

euler1

Leonhard Euler, 10 Swiss Francs (1997)

(Tờ này vẫn còn giá trị sử dụng, không được phát hành thường xuyên)

euler1

Carl Friedrich Gauss, 10 Deutsch Marks (1991)

(Tờ này không còn giá trị sử dụng)

euler1

Sir Isaac Newton, 1 British Pound

(Tờ này vẫn còn giá trị sử dụng, không được phát hành thường xuyên)

euler1

Michael Faraday, 20 British Pounds (1993)

(Tờ này vẫn còn giá trị sử dụng, không còn được phát hành)

euler1

Hans Christian Ørsted, 100 Danish Kroner (1970)

(Tờ này không còn giá trị sử dụng nhưng vẫn có thể đổi lấy tiền mới)

euler1

Christian Huygens, 25 Dutch Guilder (1955)

(Tờ này không còn giá trị sử dụng)

Jacob Lewis Bourjaily
Princeton University

Nhận xét

Bài đăng phổ biến