Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 3 2, 2011

1/3 nhân loại mơ thấy trước tương lai

Lỗ sâu đục là một trong những đối tượng kì lạ phát sinh trong thuyết tương đối tổng quát. Mặc dù không có bằng chứng thực nghiệm nào cho sự tồn tại củ

Nghiên cứu lỗ sâu đục giữa các ngôi sao