Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám 26, 2015
Hình ảnh

Stephen Hawking: Vật chất có thể thoát ra khỏi lỗ đen và đi sang một vũ trụ khác