Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một 18, 2010
Hình ảnh

Vũ trụ dưới góc nhìn của vật lý hiện đại - Nhìn thấy và không nhìn thấy

Hình ảnh

Bẫy phản hiđro tại CERN

Hình ảnh

Biến thông tin thành năng lượng

Hình ảnh

Vũ trụ sơ khai "khát" điện tích