Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 8 28, 2010

Máy tính đọc suy nghĩ con người

Máy đo phổ từ Alpha có thể phát hiện phản vũ trụ