Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám 28, 2010

Máy tính đọc suy nghĩ con người

Máy đo phổ từ Alpha có thể phát hiện phản vũ trụ