Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng 8 29, 2010

Phát hiện mới đe dọa lí thuyết cấu tạo hạt nhân

Lỗ đen + vật chất tối = ánh sáng