Nơi những vì sao được sinh ra


BẢN GỐC


This mosaic image is the sharpest wide-angle view ever obtained of the starburst galaxy, Messier 82 (M82). The galaxy is remarkable for its bright blue disk, webs of shredded clouds and fiery-looking plumes of glowing hydrogen blasting out of its central regions.

Throughout the galaxy's center, young stars are being born 10 times faster than they are inside our entire Milky Way Galaxy, which results in a huge concentration of young stars carved into the gas and dust at the galaxy's center. The fierce galactic superwind generated from these stars compresses enough gas to make millions of more stars.

In M82, young stars are crammed into tiny but massive star clusters. These, in turn, congregate by the dozens to make the bright patches, or starburst clumps, in the central parts of M82. The clusters in the clumps can only be distinguished in the sharp Hubble images. Most of the pale, white objects sprinkled around the body of M82 that look like fuzzy stars are actually individual star clusters about 20 light-years across and contain up to a million stars.

The rapid rate of star formation in this galaxy eventually will be self-limiting. When star formation becomes too vigorous, it will consume or destroy the material needed to make more stars. The starburst then will subside, probably in a few tens of millions of years.

The observation was made in March 2006, with Hubble's Advanced Camera for Surveys' Wide Field Channel. Astronomers assembled this six-image composite mosaic by combining exposures taken with four colored filters that capture starlight from visible and infrared wavelengths, as well as the light from the glowing hydrogen filaments.

DỊCH


Hình ảnh này khảm là góc rộng sắc nét nhất từng được xem các thiên hà ngôi sao, thiên hà Messier 82 (M82). Thiên hà này là đáng kể cho đĩa màu xanh của nó sáng, súc băm nhỏ và đám mây lửa-tìm kiếm của hiđro phát sáng nổ mìn trong khu vực trung tâm của nó.

Trong suốt trung tâm của thiên hà, ngôi sao trẻ đang được sinh 10 lần nhanh hơn là toàn bộ bên trong dải Ngân hà hà của chúng ta, mà kết quả trong một nồng độ rất lớn của các ngôi sao trẻ được khắc vào các khí và bụi ở trung tâm của thiên hà. Các superwind thiên hà khốc liệt tạo ra từ những ngôi sao nén khí, đủ để làm cho hàng triệu ngôi sao hơn.

Trong M82, ngôi sao trẻ được nhồi nhét vào cụm sao nhỏ nhưng lớn. Những, lần lượt, tụ tập của hàng chục để làm cho các bản vá lỗi sáng, hoặc cụm ngôi sao, ở phần trung tâm của M82. Các cụm trong khối chỉ có thể được phân biệt trong những hình ảnh sắc nét Hubble. Hầu hết, các đối tượng tái, trắng rắc khắp nơi trên cơ thể của M82 trông giống như những ngôi sao mờ là cụm sao thực sự cá nhân về ánh sáng 20-năm qua và chứa tới một triệu ngôi sao.

Tốc độ nhanh chóng của sự hình thành sao trong thiên hà này cuối cùng sẽ được tự giới hạn. Khi hình thành sao trở nên quá mạnh, nó sẽ tiêu thụ hoặc tiêu hủy các vật liệu cần thiết để làm sao hơn. Các ngôi sao sau đó sẽ giảm dần, có thể trong một vài chục triệu năm.

Quan sát này được thực hiện Tháng 3 năm 2006, với máy ảnh hiện đại của Hubble cho cuộc điều tra 'Wide Field Channel. Các nhà thiên văn lắp ráp sáu này khảm hình ảnh tổng hợp bằng cách kết hợp tiếp xúc thực hiện với bốn bộ lọc màu mà chụp ánh sáng sao từ bước sóng nhìn thấy và hồng ngoại, cũng như ánh sáng từ sợi hiđro phát sáng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến